Dataverktøyet for profesjonell og effektiv virksomhetsstyring

Utfordring for service- og produksjonsbedrifter

Små- og mellomstore service- og produksjonsbedrifter har et økende behov for effektive systemer for å håndtere alle oppgaver i bedriften. Dette blir i dag ofte løst ved å bruke forskjellige programmer supplert med regneark. Med Zigma360 har du alt i ETT system.

Vår løsning

Vi har med bakgrunn i 15 års erfaring med AutoCalc utviklet Zigma360, som er et komplett verktøy for å håndtere de daglige oppgavene innen CRM, kalkulasjon, prosjektstyring, produksjonsstyring, service, leie, logistikk, sporing, dokumentstyring, kvalitetsstyring og økonomistyring på alle nivåer og gjennom alle faser. All funksjonalitet er 100% integrert til en unik plattform for effektiv datafangst og informasjon i sanntid. Plattformen er laget for internasjonale tilpasninger.

Én plattform MED ALL FUNKSJONALITET 100% INTEGRERT

ERP – Enterprise Resource Planning

Zgma360 er et komplett forretningssystem som håndterer priskalkulasjon, tilbud, ordre, faktura, innkjøp med inngående faktura, reskontro, regnskap, timeregistrering, lagerstyring.

Dokumentstyring, oppgaveplanlegging, MPS, Gantt-planlegger og ressursplanlegging er også 100% integrert mot ERP-funksjonaliteten.

EPM – Enterprise Project Management

All funksjonalitet er bygget med prosjekt som basis, enten det er salg, innkjøp, avvik, hendelser, kvalitet, leie, vedlikehold eller annet. Ved at alt er laget i samme plattform er det sambruk av alle data. Som for eksempel når en operatør skal starte på en ny operasjon, så kommer automatisk liste over tidligere avvik på dette produktet/operasjonen opp på skjermen, og det kvitteres på elektronisk sjekkliste at disse er gjennomgått. Ledelsen har tilgang til statuser og analyser i sanntid.

CRM – Customer Relation Management

Zigma360 håndterer informasjon om kunder, leverandører, kontaktpersoner og leads. All informasjon kan knyttes mot prosjekter og tilhørende dokumentflyt. Prosjekter og dokumenter kan sorteres og filtreres på firma/kontaktpersoner. Statistikker og nøkkeltall vises fortløpende.

Markedsføringsprosjekter for e-post-kampanjer, nyhetsbrev m.m. Lead management med synkronisering mot landingssider og webportal.

PLM – Product Lifecycle Management

Planlegging - Utvikling - Realisering - Service

Zigma360 ivaretar alle faser. Full dokumentasjon og sporing hele veien.

EAM – Enterprise Asset Management

Til den enkelte bygning, maskin, utstyr og immaterielle verdi kan en administrere regnskaps- og skattemessige avskrivninger. I tillegg kan man administrere vedlikehold på de samme ned på det enkelte (bygnings)element. Maskiner og utstyr ned på verktøynivå hentes inn på det enkelte prosjekt med full sporing. Da kan det også beregnes internleie for dette.

Alle transaksjoner er 100% integrert mot regnskap.

EQMS – Enterprise Quality Management System

Kvalitetsstyring og HMS er integrert med prosjekter, arbeidsordrer og operasjoner - avvikshåndtering, sjekklister og dokumentstyring med versjonskontroll.

I tillegg har vi egne kvalitetsmoduler som krav med prosedyrer og samsvarsmålinger, uønskede hendelser, risikovurderinger, forbedringstiltak og manualer.

MPS – Material- og Produksjonsstyring

Zigma360 er et fullverdig MPS-system. MPS-funksjonaliteten bygger på maskin- og arbeidsressurser som effektivt kan kombineres med materialer og kostnader til kalkyler knyttet til produkter og produktlinjer. Dette gir grunnlag for prisfastsetting og kostnadsanalyser. Videre grunnlag for arbeidsordrer med eventuell justering av kalkyler og deretter innkjøp direkte til prosjekt/arbeidsordre samt plukklister fra lager. MPS brukes for ordreproduksjon, lagerproduksjon, vedlikehold og service- og garantiarbeid.

HRM – Human Resource Management

Til den enkelte medarbeider kan du organisere dokumentasjon, kompetanse, avtaler, lønn, opplæring med mer.

Produksjonsplanlegger kan velge riktig ressurs ut fra kompetansekrav til den enkelte arbeidsoperasjonen.

SCM – Supply Chain Management

I tillegg til innkjøp til flerlager, kan det kjøpes inn direkte til prosjekt/arbeidsordre i henhold til kalkulerte materialer. Alle materialer kan spores ved charge-, LOT- og serienummer. Ved levering kan det lages sporingsliste som inngår i sluttdokumentasjonen.

Alle transaksjoner er 100% integrert til regnskapet som alltid er løpende oppdatert.

BPM — Business Process Management

I Zigma360 kobles informasjon, prosesser, mennesker for å skape og levere verdi til kunden.

DocM – Document Management

Zigma360 dekker all funksjonalitet som forbindes med dokumentstyring. Alle dokumenter er med versjonskontroll. Effektive flettedokumenter som kan genereres fra alle moduler og nivåer. Kan synkroniseres mot lokale mapper. Krav til sluttdokumentasjon kan defineres på det enkelte prosjekt/linje/ arbeidsordre med fortløpende statusoversikt og automatisk sammensetting til sluttdokument i pdf-format. Synkronisert med e-postsystem for direkte mottak, sending og lagring av vedlegg som dokument i Zigma360.

Dokumenter

 • Dokumentfil
 • Lokal katalog
 • Dokumentmaler
 • Sluttdokumentasjon
 • Transaksjoner - lager- kontering
 • Rapporter
 • Last opp dokument
 • Synkroniser -> last opp
 • Opprett dokument
 • Opprett dokument
 • Opprett dokument
 • Lagre som dokument
 • WorkFlow Dokument
 • Lagret til database lokalt eller til nettsky
 • Lagret med versjonskontroll og etter dokumenttype
 • Tilegne til: Prosjekt, Prosjektlinjer, Arbeidsordre, Operasjon, Ressurs, Artikkel, Kontakt
 • Synkroniser: Kunde og leverandør, Webportal
 • Oppgaver
 • Kommentarer

Effektiv kost- og priskalkulasjon

Prinsippet i Zigma360 når det gjelder kost- og priskalkulasjon, er at alt du kan kalkulere i regneark, skal kunne kalkuleres i Zigma360 – bare mange ganger så effektivt. Kan bygge opp avanserte assembly-kalkyler på artikkel, linje, og arbeidsordrenivå med muligheter for scripting for mer avanserte behov. Kalkyletall vil være budsjettet i analysen som da kan sammenlignes med tilsvarende tall fra virkelig utført. Analysetall på alle nivå fra arbeidsordre, ordre og utvalg på prosjekt og kunder.

NøkkeltallsAnalyse

 • På alle nivåer
 • Prosjekter
 • Prosjektlinjer
 • Arbeidsordre
 • Budsjett: Tilbud og ordre
 • Planlagt: Arbeidsordre
 • Virkelig: Utført
 • Gjenstående: Planlagt-utført

Integrert Gantt- og ressursplanlegger

Zigma360 har Gantt- og ressursplanlegger som er direkte knyttet til prosjekt/ prosjektlinjer/ arbeidsordre/ operasjoner/ ressurser. Kan planlegge ut fra ledig kapasistet på den enkelte ressurs/ ressursgruppe. Alle data er i sanntid og blir løpende oppdatert ved timeregistrering på den enkelte operasjon.

 • Planleggingsseksjoner
 • Prosjektvisning
  • Prosjekter
  • Prosjektlinjer
  • Arbeidsordrer
  • Operasjoner
  • Ressursgrupper/ Ressurser
 • Ikke tildelte operasjoner
 • Ressursvisning
 • Histogram

Integrert WEBPORTAL

Zigma360 kan kobles mot Zigma360 Webportal der kunder og leverandører kan se sine egne prosjekter med tilhørende dokumenter. Dette kan være salgsprosjekt, serviceprosjekt eller andre. Kunder kan kommentere dokumenter i tillegg til å registrere nye forespørsler/ordrer med oppslag i artikkelregister. På denne måten har kunder tilgang til all dokumentasjon til egne prosjekt. I stedet for å sende dokumenter som vedlegg på mail, kan en bare sende link til dokumentet.

Bransjeløsninger

Zigma360 har service- og produksjonsbedrifter som målgruppe. Dette kan være innen maskinering, mekanisk, service, utleie, prosjektering, entrepenør, bygg med mer. Tilpasning til den enkelte bedrift gjøres i hovedsak i oppbygging av kalkylemaler, bruken av prosjekttyper og prosjektlinjer som kan være summeringslinjer, servicelinjer, produktlinjer med tilhørende kalkyler med mer. Om behov kan kalkyler kombineres med scripting.

Teknisk løsning

Zigma360 bruker Microsoft SQL Server og er programmert i .net med et moderne grensesnitt.

Microsoft Azure Cloud

Microsoft Azure Cloud

Applikasjonen er enkel å installere og drifte da det kun trengs installasjon på klienten med oppkobling til server på Microsoft Azure Cloud.

Sikkerhet til drift blir ivaretatt av Microsoft med tilsyn fra våre dataeksperter.